Nabídka
www.akceproskoly.cz
www.akceproskoly.cz
slider1 slider2 slider3 slider4 slider5
vlevo
vpravo

Ubytovací řád

Ubytovací řád

 

Rekreačního zařízení RS Lužnice Dobronice u Bechyně č.p. 113

 

1.      Ubytování

1.1.   Příjezd se nahlašuje v kanceláři

1.1.1.     Přebírá se potřebný počet lůžkovin, klíče od chaty a upřesňuje stravování.

1.1.2.     Vyřizuje se úhrada za pobyt ( ubytování, stravování, služby a poplatky).

1.1.3.     Vybírá se záloha na ztrátu klíče a eventuelní dodatečný úklid.

1.1.4.     Řeší se žetony na el.proud.

1.1.5.    Každý ubytovaný je povinnen vyplnit osobní údaje do evidenční knihy. Vyplňování bude prováděno při ubytování.

1.2.   Nástup na ubytování – 14.00 – 17.00 hod nebo dle sjednaných termínů.

1.3.   Ukončení ubytování – do 10.00 hod nebo dle sjednaných termínů.

1.4.   Po dohodě se správcem je možno stanovit individuální čas nástupu a ukončení.

2.      Chata

2.1.   Zákaz kouření a používání vařičů na plyn a na otevřený oheň.

2.2.   Zákaz poškozování interiéru chaty a přestavování nábytku.

2.3.   Zákaz vynášení inventáře chaty a lůžkovin mimo prostor chaty.

3.      Parkování motorových vozidel – na centrálním parkovišti. Vjezd k chatám pouze při začátku a konci ubytování.

4.      Zvířata – za chování zvířat zodpovídá majitel zvířete.

5.      Noční klid 22.00 hod – 6.00 hod.

6.      Zákaz rozdělávání ohňů mimo určená místa.

7.      Odpadky - popelnice jsou u příjezdové cesty pod závorou, prosíme o třídění odpadu.

8.      Ukončení pobytu

8.1.   Ubytovaný musí na chatě svléci ložní prádlo, uvést lednici do původního stavu, uklidit podlahu a sociální zařízení, uzavřít okna a požádat správce o převzetí chaty a vrácení zálohy na klíč a úklid.

8.2.   Ubytovaný odevzdá špinavé ložní prádlo dle dispozic správce.

9.      Porušení ubytovacího řádu - v případě hrubého porušení ubytovacího řádu (opilost, veřejné pohoršení, výtržnosti, krádeže inventáře apod.) má správce objektu právo na okamžitou výpověď ubytovaného bez nároku na vrácení úhradu za ubytování.

10.  Hlášení závad a připomínek – oboje se hlásí správci okamžitě.

11.  Odpovědnost provozovatele - provozovatel není odpovědný za jakékoliv ublížení na zdraví ubytovaných osob, ke kterému by došlo následkem nedodržení obecně platných zásad bezpečného chování. Poskytovatel dále není odpovědný za ublížení na zdraví, ke kterému dojde v souvislosti s požitím alkoholických nápojů nebo návykových látek.

12.  Hlášení úrazu  - ubytovaná osoba je povinna oznámit bezodkladně správci svůj úraz vzniklý v RS Lužnice, pokud jí to její stav dovolí, nebo úraz jiné ubytované osoby.

13.  Do prostoru RS Lužnice je zakázáno vstupovat se zbraněmi, hořlavinami, výbušninami či jinak nebezpečnými předměty a látkami a vnášet vlastní sudové pivo.

14.  Ubytované osoby nesmí zasahovat do jakékoliv elektroinstalace, rozvaděčů a jiných elektrických rozvodů RS Lužnice.

15.  Ubytovaný je povinen dodržovat pořádek v celém areálu rekreačního zařízení.

Mincovník:

Žetony do mincovníků (jsou umístěny na záchodě) se vhazují pouze tehdy, když svítí display mincovníku. Je nutné mít zapnutý ve skříňce vedle mincovníku hlavní jistič a všechny potřebné podružné jističe.
Vytvořeno v redakčním a rezervačním systému společnosti IIS Tábor s.r.o.