Nabídka
www.akceproskoly.cz
www.akceproskoly.cz
slider1 slider2 slider3 slider4 slider5
vlevo
vpravo

Stornovací podmínky

Stornovací podmínky

Odstoupení od smlouvy o ubytování ze strany klienta:
Klient má právo kdykoliv před započetím pobytu odstoupit od smluvního vztahu vzniklého závazným přihlášením k účasti na pobytu. Zrušení (storno) musí být výhradně písemné (osobně nebo doporučeným dopisem – rozhodující je datum podání) nejpozději v den nástupu na pobyt. Provozovatel musí v termínu do 21 dnů po doručení písemného zrušení smluvního vztahu – potvrzené objednávky pobytu vyúčtovat a vrátit zaplacené zálohy s odečtenými storno poplatky. Výše storno poplatků je závislá od doby, ve které bylo doručeno písemné zrušení objednávky provozovateli ubytovacího zařízení.

Storno poplatky činí:
Zrušení objednávky 89 - 30 dnů před nástupem na pobyt: 30% ze zaplacené zálohy.
Zrušení objednávky 29 - 15 dnů před nástupem na pobyt: 50% ze zaplacené zálohy.
Zrušení objednávky 14 - 8 dnů před nástupem na pobyt: 80% ze zaplacené zálohy.
-100 % z ceny zaplacené zálohy, došlo-li ke stornu v době 7 dnů a méně před nástupem. Nástupem se rozumí první den čerpání objednané služby (pobytu).

V případě zrušení pobytu před jeho započetím z mimořádných závažných důvodů (úmrtí v rodině, hospitalizace klienta v nemocnici, živelná pohroma) bude účtováno 10 % z ceny zaplacené zálohy. Všechny tyto skutečnosti je klient povinen doložit písemnou formou (originál dokladu ošetřujícího lékaře, popř. jiné opravňující doklady), a to nejpozději do 48 hodin před nástupem na pobyt.

Odstoupení od smlouvy ze strany provozovatele:
Provozovatel může odstoupit od smlouvy o pobytu klienta v případě, že klient nezaplatil sjednanou cenu zálohy pobytu dle ceníku nabídky

Vytvořeno v redakčním a rezervačním systému společnosti IIS Tábor s.r.o.